UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW

UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW 

  1. W związku ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w naszej szkole będzie realizowana na odległość. 
  1. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 
  1. Dyrektor szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 
  1. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

WSZYSCY UCZNIOWIE PROSZNI SĄ O KONTATKT TELEFONICZNY Z WYCHOWAWCAMI SWOICH KLAS DLA USTALENIA SPOSOBÓW KONTAKTU 
Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI NAUKI ZDALNEJ  I  SPOSOBAMI PROWADZENIA OCENIANIA POSTĘPÓW W NAUCE.