• Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW

UCZNIOWIE I RODZICE UCZNIÓW 

  1. W związku ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w naszej szkole będzie realizowana na odległość. 
  1. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 
  1. Dyrektor szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 
  1. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

WSZYSCY UCZNIOWIE PROSZNI SĄ O KONTATKT TELEFONICZNY Z WYCHOWAWCAMI SWOICH KLAS DLA USTALENIA SPOSOBÓW KONTAKTU 
Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI NAUKI ZDALNEJ  I  SPOSOBAMI PROWADZENIA OCENIANIA POSTĘPÓW W NAUCE.

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

Konsultacje z nauczycielami szkoły odbywają się telefonicznie

od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do godz. 11.00 

z wykorzystaniem połączenia telefonicznego realizowanego przez

sekretariat Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu

( tel. 18 266 20 71 lub 18 266 58 00)

APEL SPECJALNY

Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.

W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.

Telefon

  • 18 266 20 71
  • 18 266 58 00

Adres

Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

Nr rachunku

Bank Spółdzielczy
Nowy Targ
78 8812 0005 0000 0000 0866 0001

Biuro Cechu czynne
od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach:
8:00 - 14:00