Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZAWODOWEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I stopnia

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W NOWYM TARGU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Działając na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek 

ustalam:

1

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 

2

Kandydaci kończący szkołę podstawową rejestrują się samodzielnie na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat, a następnie składają wydrukowane podanie.

 

2A

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu prowadzącej kształcenie zawodowe mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie, których stan zdrowia umożliwia kształcenie w danym zawodzie oraz niepełnosprawność określona w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną nie uniemożliwia realizacji z uczniem podstawy programowej oraz ramowego planu nauczania dla publicznej branżowej szkoły I stopnia.

 

3

Terminy i zasady prowadzenia rekrutacji

 

 1. Harmonogram prowadzenia rekrutacji do szkoły:

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Uwagi

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

Do 21 lipca 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Do 22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

 

 od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia
w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej 
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
 •  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)
 • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych).
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.
  Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
  do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki
  w szkole, do której uczeń został przyjęty. 

2 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

od 3 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r.

Prowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

 

31 sierpnia do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej.

 2. W ZSB I stopnia CRR w Nowym Targu przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, biologii i historii:

 

 1. celujący – 20 pkt.
 2. bardzo dobry – 18 pkt.
 3. dobry – 15 pkt.
 4. dostateczny – 10 pkt.
 5. dopuszczający – 2 pkt.

 

3. Kandydatom do szkoły, będących laureatami olimpiad lub konkursów, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, 
liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:

 

a. za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt.

b. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt.
 • finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.

c. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne - do 5 pkt.Przyznane punkty →

1

2

3

4

5

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

II-III miejsce w powiecie

I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim

I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim

II – III ogólnopolski

I miejsce ogólnopolski

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

II-III miejsce w etapie powiatowym

I miejsce lub laureat konkursu powiatowego

I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego

II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego

I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego

WOLONTARIAT

2 punkty

 

 

 

 

PRACA
NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO

2 punkty

 

 

 

 5. Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkoły:

 

Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe.

 

Gry zespołowe: baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej

 

Konkursami, organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów, a to: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny

 

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne).


Do podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

 

 1. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej
 2. poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku  egzaminu ósmoklasisty
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów samochodowych)
 6. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 7. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych wizerunkowych dla potrzeb szkoły

 

6. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w szkole są: 

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

7. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór nad jej pracą.

 

8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przysługuje kandydatom odwołanie do dyrektora szkoły
w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

9. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania

 

10. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.


Materiały rekrutacyjne do pobrania: