Wywiadówka dla rodziców - wtorek 24.XI

We wtorek 24 listopada o godz. 18.00 odbędzie się zdalna wywiadówka z wykorzystaniem łączy telefonicznych

ZARZĄDZENIE 10/2020/2021

 

DYREKTORA 

ZAWODOWEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I stopnia 

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W NOWYM TARGU 

 

z dnia 12  listopada 2020 r.

w sprawie wywiadówki szkolnej dla rodziców 1. We wtorek 24 listopada o godz. 18.00 odbędzie się zdalna wywiadówka dla rodziców z wykorzystaniem łączy telefonicznych
 2. W wywiadówce uczestniczą wszyscy nauczyciele szkoły, a koordynatorami spotkań w klasach są wychowawcy klas
 3. Tematyka spotkań:
 1. organizacja kształcenia na odległość w Zawodowej Szkole Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu w roku szkolnym 2020/ 2021
 2. organizacja pracy szkoły w czasie trwania nauczania zdalnego
 3. informacja o działalność edukacyjnej, wychowawczej i  profilaktycznej
 4. przypomnienie procedury klasyfikacji śródrocznej możliwość konsultacji z pedagogiem szkolnym w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach: poniedziałki  14.15 – 16.15, wtorek 14.15 – 16.15, środa 14.15 – 16.15 z wykorzystaniem łącza telefonicznego Cechu
 5. omówienie zasad prowadzenia zajęć w formie zdalnej oraz dostępu uczniów do sprzętu i Internetu
 6. zapoznanie z ocenami z przedmiotów edukacyjnych i zachowania
 7. omówienie pracy dydaktyczno - wychowawczej: wydarzenia szkolne i inne wydarzenia z życia klasy
 8. przedstawienie frekwencji klasy
 9. dostępność informacji na szkolnej stronie internetowej
 10. inne sprawy klasowe.

4. Nauczyciel wychowawcy odnotowują w dzienniku lekcyjnym tematykę zebrania, oraz frekwencję rodziców

5. Konsultacje indywidualne nauczycieli – łącze telefoniczne