ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSB

ZARZĄDZENIE 11/2020/2021 

DYREKTORA  

ZAWODOWEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I stopnia  

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W NOWYM TARGU  

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów szkoły 

  1. W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji śródrocznej podaję terminy  klasyfikowaniu uczniów w I półroczu roku szkolnego 2020/ 2021: 

a) wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych – 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) b) posiedzenie Zespołu Wychowawców Klasowych – 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) 

c) śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – 9 lutego 2021 r. (wtorek) godz.  18.30 

d) zdalna wywiadówka dla rodziców wszystkich klas z wykorzystaniem łączy telefonicznych - 10 lutego 2021 r. (środa) godz.17.00: 

w wywiadówce uczestniczą wszyscy nauczyciele szkoły, a koordynatorami  spotkań w klasach są wychowawcy klas 

konsultacje indywidualne nauczycieli odbywać się będą za pomocą łączy telefonicznych 

e) Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego  2020/2021 – 10 marca 2021 r. (wtorek) godz.18.00