Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

   Do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa: