• Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Wywiadówka śródroczna

 

    We wtorek 20 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się zdalna wywiadówka dla rodziców z wykorzystaniem łączy telefonicznych.

1. Tematyka spotkań:

 1. organizacja kształcenia na odległość w Zawodowej Szkole Branżowej I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu w roku szkolnym 2020/ 2021

 2. organizacja pracy szkoły w czasie trwania nauczania zdalnego

 3. przypomnienie procedury klasyfikacji rocznej

 4. przedstawienie możliwości konsultacji z pedagogiem szkolnym w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach: poniedziałek 14.15 – 16.15, wtorek 14.15 – 16.15, środa 14.15 – 16.15 z wykorzystaniem łącza telefonicznego Cechu

 5. omówienie zasad dostępu uczniów do sprzętu i Internetu

 6. przedstawienie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, statystyki klasowe, wydarzenia z życia klasy

 7. zapoznanie z ocenami z przedmiotów edukacyjnych i zachowania

 8. przedstawienie frekwencji klasy

 9. informacja o możliwości uczestnictwa w zajęciach on-line na terenie szkoły

 10. uczestnictwo w zajęciach praktycznych pracowników młodocianych

 11. dostępność informacji na szkolnej stronie internetowej

 12. zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

 13. inne sprawy klasowe

2. Nauczyciele wychowawcy odnotują w dzienniku lekcyjnym tematykę zebrania, oraz frekwencję rodziców

3. Konsultacje indywidualne nauczycieli – łącze telefoniczne (18.30 – 19.30)

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

   Do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa:
 
 

Telefon

 • 18 266 20 71
 • 18 266 58 00

Adres

Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

Nr rachunku

Bank Spółdzielczy
Nowy Targ
78 8812 0005 0000 0000 0866 0001

Biuro Cechu czynne
od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach:
8:00 - 14:00